RECHTSGEBIEDEN:
Agrarisch recht en Pachtzaken
Arbeidsrecht
Bestuursrecht
Contracten
Curatele en bewind
Echtscheidingen
Strafrecht
Huurrecht
Incassozaken
Nalatenschappen
Ondernemingsrecht
AGRARISCH RECHT EN PACHTZAKEN

De agrarische sector kent zijn specifieke rechtsgebied:
•    ruilverkaveling
•    onteigening
•    geschillen over uitwegen
•    grensgeschillen
•    erfdienstbaarheden
•    pacht met complexe zaken als verlengingsprocedures, opzegging en indeplaatsstelling

Mr. Van Hevele kent de Zeeuws-Vlaamse situatie en zal u graag bijstaan bij dit soort problemen.

Pachtrecht
Het Pachtrecht werd tot 1 september 2007 geregeld in de Pachtwet, doch de wetgever heeft deze wetgeving nu ondergebracht in het Burgerlijk Wetboek Boek 7: titel 5 (art. 311 ev). Deze wetgeving regelt de verhouding tussen de eigenaar van een boerderij of landbouwgrond met degene die de boerderij of de grond gebruikt voor zijn agrarisch bedrijf. Het gaat om wetgeving die een zeer sterke bescherming verleent aan de pachter en die zelfs een aparte rechtsgang kent via de Pachtkamer (bij het Kantongerecht) en de Pachtkamer bij het Gerechtshof in Arnhem als beroepsinstantie.

Geliberaliseerde pacht
Bij het in pacht geven van los land voor een korte pachttermijn (korter dan zes jaar) heeft de wetgever geliberaliseerde pacht mogelijk gemaakt; voor beleggers/verpachters een interessant gegeven omdat de bepalingen omtrent het voorkeursrecht van de pachter en de pachtoverneming niet gelden. Ook ten aanzien van de pachtprijs komt aan partijen grotere vrijheid toe.

 
 
mr. L.E. van Hevele | Postbus 30 | 4500 AA Oostburg | Mr. P.C. Hennequinstraat 18 | 4501 AT Oostburg
Tel. (0117) 45 28 78 | Fax: (0117) 4537 23 | e-mail: advoholl@zeelandnet.nl
 
 
  Interact Network 2013